Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Припреме и деловања у несрећама

Правни основ: чл. 6, чл. 7. (тачка 1 и 3), чл. 9. (тачка 3 и 5), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије, чланови 8, 18, 31, 33, 60, 62, 69, 70, 75, 82,101. и 102. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих међународних обавеза.

 

Упркос напорима да се ублаже ризици од природних догађаја и оних које изазива сам човек, можемо очекивати да ће се учесталост разноврсних несрећа повећавати како у свету, тако и код нас у том погледу, већем страдању су угроженије слабије развијене земље. Статистички подаци по врстама и учесталости природних и другихн несрећа на тлу наше земље, указују на велики број страдалих, повређених, избеглих и расељених лица, затим поплављених, порушених стамбених и привредних објеката, саобраћајница и друге инфра структуре.

На основу плана акције Организационог развоја Црвеног крста Србије сачињен је рпојекат за деловање у несрећама Националног друштва.Овај документ обухвата планирање употребе лјудских ресурса и опреме којом располаже национално друштво у одговору на несреће и самостално или као учесник у акцијама других структура у држави који су позвани да одговоре на несреће, које моземо сврстати као:

  • Природне несреће (земљотреси, поплаве и бујице, олујни ветрови, пошари, одрони, снежне падавине и др.)
  • Саобраћајне несреће већих размера
  • Техничко технолошке несреће (хаварије и експлозије)
  • Ратна разарања и друге кризне ситуације (у земљи, суседним земљама, миграције већих размера)

 

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега иомати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни оперативни нивои за одговор на несреће који су организовани на следећи начин:

Први оперативни ниво (локални – општински ниво) треба да буде оспособљен да делује без помоћи виших нивоа у првих 4-6 сати након догађања несреће, а њихова надлежност се ограничава подручјем општине на којој су организовани.

(Окружни – регионални ниво) има задатак да подржи и помогне општинском нивоу ангажовањем људства и допунске промене у току наредна 72 сата. Надлежност је по правилу ограничена на територији округа – региона, а у случају потребе могу се ангажовати и на територији суседних региона.

Трећи оперативни ниво (републички и покрајински) подржава предходна два нивоа људством и допунском опремом у наредних месец дана, брине о организованости и функционисању националног плана. Зона одговорности је територија републике, односно покрајине и проширује се у зависности од конкретних птореба у региону.

Четврти оперативни ниво (савезни) интервенише најсавременијом опремом и људством. Врхунска обученост, опремљеност и мобилност овог нивоа омогућује ангажовање на читавој територији Републике Србије, а по потреби може понудити помоћ и другим националним друштвима.

 

Комисија за деловање у несрећама Црвеног крста Србије има задатак да обезбеди реализацију Плана Националног друштва у области припрема за деловање у несрећама и реализацију Плана одговор на несрећу преко Оперативног има за руковођење акцијама одговора на несреће. Поред ових задатака Комисија треба да заузима ставове и да даје предлоге у циљу најоптималније организације за адекватно и благовремено реаговање на несрећу.