Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Служба тражења

Правни основ: чланови 2,6,7,8,9, 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије,члан 122. Женевске Конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12.августа 1949.године,члан 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.августа 1949.године,одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8.јуна 1977.године-Протокол 1.

Основни циљ Службе тражења је да отклони људску патњу изазвану раздвајањем породице и нарушавањем њеног јединства и олакша успостављање породичних веза између људи који су раздвојени услед ратних сукоба, природ-них непогода, технолошких катастрофа, демографских и друштвених кретања. Мисија Службе тражења је да изгради капацитете како би брзо и ефикасно пружила услуге свим људима који су раздвојени услед сукоба или природних непогода, жртвама трафикинга, као и лицима у стању социјалне потребе, где год се у Србији за то укаже потреба, у складу са својим мандатом и стандардима и Принципима Покрета Црвеног крста и Црвеног полу-месеца.

Служба тражења је предвиђена међународним уговорима – Женевским конвенцијама из 1949. године и Допунским протоколима из 1977. године и Законом о Црвеном крсту Србије из 2005. године.

Као члану Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а сагласно правилима Међународ-ног хуманитарног права, Црвеном крсту Србије је поверено да у име и за рачун државе обавља послове националног бироа за обавештавање о жртвама оружаног сукоба, и да се бави тражењем лица која су нестала услед оружаног сукоба.

Поред ове своје основне делатности у периодима оружаних сукоба, Служба тражења одговара и на хуманитарне потребе грађана у миру, као што су пружање информација и података о судбини особа које су раздвојене, страдале или нестале услед елементарних и људским чињењем изазваних катастрофа, економских, илегалних миграција и других ситуација које проузрокују нестанак и страдање људи.

 

Служба тражења пружа грађанима могућност да:

 • Траже и добију све податке и информације о боравку у логорима за време светског рата из документације Црвеног крста Србије.
 • Траже лица ,у земљи и иностранству, чији нестанак није везан или је последица ратног сукоба у замљи и окружењу хуманитарна тражења несталих лица.
 • Покрећу тражење за својим сродницима који се воде као нестали,а везано за сукоб у бившој Југославији.
 • Шаљу и примају породичне поруке са и на територије Косова и Метохије, где не постоји редован поштански саобраћај.

 

Служба тражења је организована као јединствена служба у оквиру Црвеног крста Србије, са јединственим методима и принципима рада. Послови Службе тражења се одвијају на три нивоа организованости:

 • Служба тражења у Секретаријату Црвеног крста Србије
 • Координационе канцеларије у пет центара: Ниш, Крагујевац, Нови Пазар, Нови Сад и Косовска Митровица
 • Служба тражења у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама

 

Оваква организација Службе даје могућност грађанима да своје захтеве према Служби тражења могу задовољити на најбржи и најефикаснији начин, у свом месту становања.

У свом раду, Служба тражења сарађује са свим институцијама, организацијама и органима у земљи и иностранству, за које зна и оцени да поседују податке и информације које могу помоћи у тражењу несталих лица и расветљавању судбине несталих.

Служба тражења је сегмент Црвениг крста Бачка Паланка који се бави прикупљањем података о несталим лицима (ратним заробљеницима, цивилним интернирцима, деци евакуисаној у стране земље) и другим активностима у вези са тражењем несталих. За време протеклог рата један од главних задатака Службе тражења био је размењивање породичних порука, као и спајање чланова породица раздвојених услед оружаних сукоба. Функција Службе тражења је такође да у оквиру хуманитарних задатака Црвеног крста Бачка Паланка обавља послове обавештавања о жртвама елементарних и других несрећа.

Служба тражења пружа помоћ жртвама оружаних сукоба, природних катастрофа и других хитних ситуација, те омогућава обнављање и одржавање веза између чланова породица које су се раздвојиле услед сукоба, природних катастрофа или других хитних ситуација.

 

Служба тражења Црвеног крста Бачка Паланка пружа следеће услуге:

 • прослеђивање породичних вести
 •  размена порука Црвеног крста
 •  пријем и обраду захтева за тражење
 •  тражење лица пријављених као нестала у протеклим ратовима
 •  спајање породица
 •  слање личних докумената
 •  обезеђивање потврда из постојећих архива везаних за прошле ратове

 

Корисници услуга Службе тражења Црвеног крста могу бити:

 •  породице лица која су пријављена као нестала у протеклим ратовима
 •  бивши заробљеници
 •  интерно расељена лица
 •  избеглице
 •  деца без пратње, односно деца без родитеља
 •  азиланти / они који траже азил
 •  мигранти
 •  остале категорије становништва у складу са својим потребама

 

Служба тражења помаже породицама несталих приликом идентификације и то у транспорту као и пружању психо-социјалне подршке у центрима за идентификацију.