Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Промоција хуманих вредности – ” За доброту сваки дан је добар дан”

Промоција хуманих вредности је програм чији је циљ смањење насиља међу младима и то кроз побољшану комуникацију, решавање конфликата мирним путем и поштовање различитости. Пројекат је усклађен са Планом и програмом рада школа, а теме су ускладу са предметом-грађанско васпитање. Циљна група су деца узраста од 8-15. година а реализатори пројекта су едуковани млади волонтери Црвеног крста , као и просветни радници који су активни волонтери организација Црвеног крста у градовима и општинама. Пројекат третира следеће тематске целине: дечја права, толеранцију, ненасилну комуникацију, лични и културни идентитет и поштовање различитости, превенцију дискриминације и стигматизације, родну једнакост и превенцију насиља путем електронских медија. Пројекат има за циљ да промовише борбу против насиља међу децоми младима, односно уважавање културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења на интеркултуролошким вредностима.

Млади волонтери Црвеног крста Бачка Паланка који су постали едукатори овог програма, Дуња Ковачевић, Никола Новак и Никола Лалић су почели са Промоцијом хуманих вредности у ОШ “Свети Сава” у трећем разреду учитељице Јасмине Ласојевић, као и у ОШ “Вук Караџић” трећи разред код учитељице Драгане Ђурица. Деца из ова два одељења дивно реагују на радионице, често се распричају и углавном свако жели да каже своје мишљење.

Шест наставних тема/модула:

I. наставна тема – ТОЛЕРАНЦИЈА
Толеранција се неће третирати као један апстрактан теоријски појам или само једна од тема којој ће се посветити одређен број сусрета већ ће се толерантан став активно демонстрирати као основни принцип комуникације.

II. наставна тема – КУЛТУРАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И ПОШТОВАЊЕ РАЗЛИКА
Циљ радионица понуђених у овом модулу је да омогући деци да се у заштићеној и топлој групној атмосфери, уз помоћ водитеља радионице уче интроспекцији, препознавању и испољавању својих емоција и ставова и одигравању социјалних ситуација, како би та искуства могли да примене у стварном животу. Желимо да помогнемо деци да овладају социјалним вештинама која ће им омогућити да реше конфликт на конструктиван начин, тако да нема победника и губитника, а сваки учесник сукоба задовољи своје потребе. Желимо да деца сукоб доживе као могућност за даљи развој и успостављање још приснијих односа са особом до које им је стало.

III. наставна тема – НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
Чланови групе ће се упознати са појмом културе и спознати специфичности култура
различитих земаља/народа. Развијање свести о потреби познавања и
поштовања других култура, разумевање начина настанка особености одређене културе. Чланови групе ће схватити да сваки појединац истовремено припада различитим подкултурама и повећати толерантност према припадницима других кулутра.

IV. наставна тема – ДИСКРИМИНАЦИЈА И СТИГМАТИЗАЦИЈА
Радионица се бави питањем дискриминације и начина формирања првог утиска, сагледавање разлика међу људима без доношења вредносних процена, развијање
свесне неопходности реаговања на дискриминацију. Чланови групе ће усвојити појмове дискриминације и предрасуда и развиће вештину емпатије.

V. наставна тема – ДЕЧЈА ПРАВА
Савремено друштво подразумева одговорност свих појединаца у остваривању права детета. Свако дете, такође, може и треба да се залаже за остваривање својих права и права деце уопште и заједно са другима може да покреће различите активности којима ће допринети поштовању права друге деце или решавању неких ситуација кршења права.

VI. наставна тема – БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА
Кључна реч превенција, која би подразумевала:
– подизање нивоа свести о проблему (у општој популацији, а нарочито у циљним групама – децом и омладином)
– промоција адекватног родитељског мониторинга и супервизије над коришћењем техничких „играчака“ од стране деце и омладине
– програми припреме и подршке деци и омладини за суочавање са новом врстом реалности и ризицима које она носи.
Велики број адолесцената слободно време најчешће проводи уз интернет, пре свега “висећи“ на друштвених мрежама доступним свима и у великом броју. То повлачи и ризик могућег постајања жртве насиља путем електронских медија. Учесницима радионица ће бити објашњен начин рада електронсих медија али ће бити упућени на који начин би их требало користити и тиме превентивно деловати да не постану жртве насиља.